PROSPECTUS
AANVRAGEN

Groenwoningen Emissie 4 Excellent Fondsen

Actueel fonds:

Groenwoningen Fonds

Participaties van

€ 5.400,-

Verwacht effectief rendement

7,9%*

RECLAME

Groenwoningen Emissie 4 Excellent Fondsen

Actueel fonds:

Groenwoningen Fonds

Participaties van

€ 5.400,-

Verwacht effectief rendement

7,9%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Groenwoningen fonds

Het Groenwoningen Fonds (vierde emissie) is vanaf 29 januari 2021 tijdelijk gesloten. Sinds de opening van de emissie is voor ruim € 25 miljoen ingeschreven. Naar verwachting zal er in het najaar een heropening van de emissie van het Groenwoningen Fonds plaatsvinden, waarbij nog circa 1.500 participaties beschikbaar komen.

Op 20 november is het vierde prospectus van het Groenwoningen Fonds goedgekeurd. Het fonds belegt in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland, voornamelijk in de vrije sector. Het energielabel van de aan te kopen woningen zal vrijwel altijd A+++ of beter zijn. Inmiddels bestaat het fonds uit 506 woningen. Met de opbrengst van de emissie wordt de aankoop van 320 woningen geprognosticeerd.

Het fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere deelnemers kunnen profiteren van een jaarlijks belastingvoordeel, onder voorwaarden, van minimaal 1,24**% en maximaal 2,28*%.

Het jaarlijks geprognosticeerde dividend is 5,1%* (exclusief belastingvoordeel) tot ultimo 2024 en vervolgens oplopend door woningverkopen. Het verwacht effectief jaarrendement is 7,9%* (exclusief belastingvoordeel).

Overzicht van groenwoningen locaties
Prognoserendement

Dividenduitkeringen

Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd. De onderstaande tabel toont de verwachte opbouw van het dividend bij een deelnamesom van € 5.400.

tabel-groenwoningen

De woningportefeuille:

In 2020 is de woningportefeuille uitgebreid naar 506 woningen. Per datum prospectus waren hiervan 366 woningen in beheer, waarvan 99,7% verhuurd. Daarnaast waren er 140 woningen in aanbouw. 

Onderstaand een overzicht van de woningportefeuille per medio 2020.

Woningportefeuille
Groenwoningen Emissie 4 Excellent Fondsen

Kenmerken van deze belegging

Risico’s

Beleggen in het Groenwoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, rentefluctuaties, beperkte verhandelbaarheid en (her)financiering. De mate waarin de vastgoedportefeuille wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor het Fonds en de hoogte van de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille hebben eveneens een belangrijke invloed op het rendement. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Marktrisico
Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.

Risico op waardevermindering
Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.

Renterisico
Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.

Risico van beperkte verhandelbaarheid
De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn beperkt verhandelbaar. De looptijd van het Ecowoningen Fonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.

(Her)financieringsrisico
Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).

Politiek risico: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Beheerder en toezicht

Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen CLB) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 haar eerste woningfonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. CLB verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Groenwoningen Fonds.
CLB is ook vergunninghoudend beheerder van het Huurwoningen Nederland Fonds, Duurzaamwoningen Fonds en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft). 


* Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Beleggen in de genoemde fondsen brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. Het belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

** De belastingkorting voor de Nederlandse particuliere belegger bedraagt jaarlijks minimaal 1,24% en maximaal 2,28% over zijn groene beleggingen, mits de groene beleggingen de vrijstellingsbedragen niet overstijgen (€ 59.477 per belastingplichtige, voor partners € 118.954). Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

PROSPECTUS AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens