Huurwoningenfonds 4 is geopend.

Participeren kan vanaf € 10.000,- met een verwacht rendement van 5,3%* op jaarbasis.

RECLAME

Huurwoningen emissie 6 Excellent Fondsen

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

9.6%*

Huurwoningen emissie 6 Excellent Fondsen

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

9.6%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Huurwoningen Nederland Fonds

Door de grote interesse in de zesde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds is de emissie voltekend en vanaf donderdag 29 april gesloten voor deelname.

Het fonds belegt sinds 2014 in jonge en nieuwe huurwoningen en appartementen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Inmiddels bestaat het fonds uit 936 woningen. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 1.750 woningen, dichtbij de uiteindelijke streefomvang van het fonds.

Participanten zullen, bij het welslagen van de emissie, gaan profiteren van een stabiel direct verhuurrendement uit de aankopen van nieuwe en jonge, duurzame en energiezuinige woningen en appartementen. Bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt kan een extra rendement worden verkregen wanneer aangekochte woningen op termijn vrijkomen en zullen worden verkocht. 
Met de opbrengst van de emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het energielabel van de aan te kopen woningen zal vrijwel altijd A+++ zijn.

Webinar:
Op 30 maart hebben ruim 500 geïnteresseerden het webinar gevolgd over de zesde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds, de woningportefeuille en de risico’s (zoals markt- en financieringsrisico’s). Wilt u de webinar terugkijken, dan kunt u zich aanmelden middels onderstaand formulier:

Het Huurwoningen Nederland Fonds biedt: 

  • Een belegging in jonge eengezins huurwoningen en appartementen
  • Goede geografische spreiding
  • Stabiele huurstroom door het groot aantal huurders
  • Goed uitzicht op waardestijging van de woningen

Dividenduitkeringen 

Het jaarlijks verwacht dividend is 7,0%* tot ultimo 2023 en vervolgens oplopend door woningverkopen. Het verwacht effectief jaarrendement is 9,6%*. Het dividend wordt uitbetaald per kwartaal. Onderstaand een overzicht van de reeds uitgekeerde en verwachte dividenden:

Huurwoningen emissie 6 Excellent Fondsen

Beleggingsbeleid:

  • Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de gereguleerde, te liberaliseren en vrije sector.
  • Naar verwachting wordt circa 50% belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen.
  • Gespreide woningportefeuille.
  • Belegging in Nederland, met uitzondering van krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen
Huurwoningen emissie 6 Excellent Fondsen

Kenmerken van deze belegging

Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, rentefluctuaties, beperkte verhandelbaarheid en (her)financiering. De mate waarin de vastgoedportefeuille wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor het Fonds en de hoogte van de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille hebben eveneens een belangrijke invloed op het rendement. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Marktrisico
Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.

Risico op waardevermindering
Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.

Renterisico
Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.

Risico van beperkte verhandelbaarheid
De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn beperkt verhandelbaar. De looptijd van het Huurwoningen Nederland Fonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.

(Her)financieringsrisico
Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).

Beheerder en toezicht

Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen CLB) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. CLB verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Huurwoningen Nederland FondsCLB is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds II en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft). 

* Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Beleggen in de genoemde fondsen brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

INFORMATIE AANVRAGEN

Wenst u op de hoogte gehouden te worden over nieuwe emissies of wilt u de webinar van het fonds bekijken, dan kunt u dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Mocht u vragen hebben of wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u bereiken op 085 – 0471 280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens