Huurwoningenfonds 4 is geopend.

Participeren kan vanaf € 10.000,- met een verwacht rendement van 5,3%* op jaarbasis.

RECLAME

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS III

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

8,2%*

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS III

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

8,2%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

RECENTE ONTWIKKELINGEN
Effecten verdere stijging kapitaalmarktrente (14-4-2022) In het in maart 2022 goedgekeurde supplement leest u onder andere over de gevoeligheid van de kapitaalmarkt op de geprognosticeerde uitkeringen en in mindere mate op het geprognosticeerde effectieve rendement.
Na de publicatie van het supplement is de kapitaalmarktrente verder gestegen. Op basis van de huidige kapitaalmarktrente, april 2022, is het aannemelijk dat het dividend tot en met 2028 gelijk zal zijn aan 4,1% op jaarbasis (en het effectieve rendement 7,6%). Dit komt overeen met het scenario geschetst op pagina 14 van het supplement, dat door deze ontwikkeling leidend is geworden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat Credit Linked Beheer de verwachte uitkeringen moet bijstellen. Op korte termijn denken Zij de gevoeligheid van het dividend en effectieve rendement aanzienlijk te kunnen reduceren, door de financiering voor de eerste aankopen van het fonds vast te leggen.

Deze webpagina geldt ter vervanging van de eerder gepubliceerde webpagina over de eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III. In verband met het in maart 2022 gepubliceerde supplement op het prospectus is de informatie op de oorspronkelijke webpagina niet meer geheel van toepassing (en bevat derhalve onjuiste informatie).

Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen de oorspronkelijke versie van de webpagina en de huidige versie:

  1. Op de huidige webpagina worden vier woningprojecten gepresenteerd, waarvoor afspraken zijn gemaakt over de aankoop. Het bruto aanvangsrendement van de woningprojecten ligt, deels door de locaties (in en zeer nabij de Randstad), licht lager dan geprognosticeerd.
  2. Door het licht lagere bruto aanvangsrendement alsmede recente ontwikkelingen ten aanzien van huizenprijzen, marktrente, inflatie en huurindexatie is het prognoserendement herzien:
    • Het geprognosticeerde dividend is neerwaarts aangepast (met gemiddeld 1,2% per jaar).
    • Het geprognosticeerde effectieve rendement is aangepast van 9,0% naar 8,2%.
  3. De directie is uitgebreid van twee naar vier door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers.
  4. De Belastingdienst heeft de fiscale transparantie en de Box-3-kwalificatie van het fonds bevestigd.
Huurwoningen Fonds 3 Excellent Fondsen

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS III

De eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III is weer geopend voor inschrijving na goedkeuring van het supplement door Autoriteit Financiële Markten in maart 2022.

Beleggers in het Huurwoningen Nederland Fonds III profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van jonge Nederlandse huurwoningen. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, tot een totaal verwacht effectief jaarrendement van 8,2% (over de prognose periode tot en met 2031).

Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort
Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het Huurwoningen Nederland Fonds III voor de bouw van nieuwe huurwoningen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Dividenduitkeringen 
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 4,8% tot ultimo 2028, waarna het geprognosticeerde dividend door indexatie van de huren kan oplopen naar 5,3%. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.

Onderstaand een overzicht van de verwachte dividenden:

Huurwoningen Fonds 3 Excellent Fondsen

De woningportefeuille – verwachte aankopen
Voor vier woningprojecten in Bergschenhoek, Den Haag, Zoetermeer en Alkmaar zijn de eerste afspraken gemaakt over een aankoop door het Huurwoningen Nederland Fonds. Gezamenlijk gaat het om 331 volledig gasloze appartementen met een energielabel van A+++ of hoger. De totale aankoopprijs is ruim € 100 miljoen. Met de aankopen is derhalve al twee derde deel van de woningportefeuille ingevuld en zijn er nog voldoende mogelijkheden om de komende maanden verdere aankopen te doen.

Huurwoningen Fonds 3 Excellent Fondsen

Presentaties
Binnenkort vinden er presentaties plaats voor het Huurwoningen Nederland Fonds. Tijdens deze presentaties wordt u geïnformeerd over het fonds, de risico’s en de mogelijke aankopen. Wilt u hier bij aanwezig zijn, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet.

• Webinar op donderdag 14 april om 19.30.
• Informatiebijeenkomst op donderdag 21 april om 20.00 in Vianen.
• Informatiebijeenkomst op woensdag 11 mei om 20.00 in Eindhoven.
• Informatiebijeenkomst op donderdag 19 mei om 20.00 in Nootdorp.
• Informatiebijeenkomst op dinsdag 24 mei om 20.00 in Haarlem.

Kenmerken van deze belegging

Beheerder en toezicht
Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Huurwoningen Nederland FondsCredit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds II en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft). 

Risico’s
Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds III brengt risico’s met zich mee. 

Risico van beperkte verhandelbaarheid:

Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.

Marktrisico:

Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.

(Her)financieringsrisico:

Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt). Ook kunnen afspraken met de financier worden geschonden (de convenanten), waardoor de financiering mogelijk (deels) opeisbaar wordt.

Renterisico:

Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.

Risico op wijziging (fiscale)
regelgeving:

De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen. Daarnaast kan de overheid andere maatregelen treffen, die ongunstig blijken voor woningbeleggers.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus en het bijbehorende supplement zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. 

INFORMATIE AANVRAGEN

Wenst u op de hoogte gehouden te worden over nieuwe emissies of wilt u de webinar van het fonds bekijken, dan kunt u dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Mocht u vragen hebben of wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u bereiken op 085 – 0471 280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens